Tag: in catalogue

in catalogue, catalog hiệu quả ở đó, rất quan trọng đối với mọi thực thể kinh doanh để đạt được các mục tiêu và mục tiêu đã xác định. Giao tiếp hiệu quả liên quan đến việc truyền thông điệp theo đúng cách đến đối tượng mục tiêu hoặc khách hàng tiềm năng và gợi ra phản hồi mong muốn. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức không thể đạt được mục tiêu của họ là tạo ra hình ảnh thương hiệu phù hợp hoặc khơi gợi các phản hồi mong muốn và lý do là phương thức truyền thông không phù hợp. Thời gian, phương tiện truyền thông, tin nhắn đều đóng một vai trò quan trọng trong giao tiếp. Ngoài ra, rất nhiều nghiên cứu chuyên nghiệp nằm đằng sau giao tiếp hiệu quả, nhắm mục tiêu vào nhân khẩu học và suy nghĩ của khán giả trong một khu vực cụ thể. Truyền thông chính xác Delhi NCR dựa sâu vào từng khía cạnh ẩn sau giao tiếp hiệu quả và phát triển phương pháp phù hợp để mang lại kết quả có thể đo lường được. Trong những năm qua, chúng tôi đã giúp hàng trăm tổ chức thiết lập giao tiếp tốt hơn và phát triển hình ảnh tích cực về bản thân trong ý thức xã hội.
Designing : Brochure, Catalogue, Banner, Poster, Hoarding, Newsletter, Business Stationary Design, Flyers, Leaflet, Newspaper Insertions, Business Presentation, Folder, E-mailers Designing etc.
Printing : Brochure, in Catalogue rẻ nhất tại Hà Nội, Invitation Letter, Booklet, Business Presentation, Folder, Newsletter, Poster, Calenders (Personalized/Static) Printing, Leaflet, Flyer, Newspaper Insertions, Letterheads, Envelopes, Presentation Folders, Outdoor Printing etc.
Advertisement : Newspaper & Magazine, Radio, TV Advertising, BTL Advertising etc.
Events & Exhibitions : 3-D Lay outing of stall area, Branding Items Like Standees, Banner, Backdrop, Posters, Dangler, Event Flyers, Leaflets, Event, Seminar kit- Designing & Printing, Event Presentations for attendees etc.